Participant Details:
Select Date

:Health Declaration
If you have selected options 2-4, specify the medical limitation
I undertake to notify any instructor of the training stuff that my son/daughter have any temporary or permanent change or restriction that will apply
I undertake to notify samurai studio of any changes in my son's health and any problems and/or a limitation that will be discovered as soon as it emer
בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד, ביחס לבני/בתי עם מגבלה רפואית, שיימסר לי ולנהוג בהתאם לאמור בו.
בשים לב למגיפת הקורונה הריני מתחייב להודיע לכל מדריך מצוות ההדרכה על כך שלבני/ביתי יש תסמינים ו/או חשש שיש בהם כדי להעיד על כך שהינו/ה עלול להיות חולה
ו/או נשא של נגיף הקורונה, במקרה שכזה אני מתחייב שלא יגיע/תגיע לאימונים ו/או מפגשים הקשורים לפעילות של המועדון.
בנוסף, בשים לב למגיפת הקורונה אני מתחייב שבני/ביתי תקפיד לקיים את כל הכללים הדרושים למניעת הידבקות במחלת הקורונה
אני ער לכך שבעקבות מגיפת הקורונה תיתכן הדבקה בנגיף הקורונה.
במקרה כזה אני פוטר את ההתאחדות העולמית לג'ו-ג'יטסו בישראל בע"מ ו/או כל מדריך מצוות ההדרכה מכל אחריות להידבקות ו/או חשיפה לגורם הידבקות במחלת הקורונה.
הנני מתחייב/ת להודיע לכל מדריך מצוות ההדרכה, אשר בני/ביתי משתתף בשיעור שלו, על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים, שיחולו במצב הבריאותי שלו/ה.

פרטי תשלום:
בנוסף: 100 ₪ - דמי הרשמה
אמצעי תשלום:
תשלום במזומן/שיקים - יש למסור במזכירות הסטודיו
או באמצעות

הצהרה (חובה):